GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13 nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Kontaktní údaje správce: 

název: Optik Frič s.r.o., se sídlem, Nám.ČSA 69. M. Budějovice, IČO: 27745317, DIČ:CZ 27745317

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, dne 30.8.2007, Zn.:56186 

kontaktní e-mail a telefon na jednatele, J. Frič: fric@optikfric.cz, tel. 774 552 297

(dále jen „Správce“)

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné.

V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života. 

Převzato z Metodiky pro implementaci GDPR v ambulantní sféře (příloha č. 6).

Údaje o našich klientech nejsou předávány dalším stranám, zůstávají pouze pro potřeby „Správce“ nebo na vyžádání klientovi jeho data předáme.

Závěrečné usnesení

Údaje jsou bezpečně evidovány a šifrovány v účetním systému Pohoda od Stormware adaptovaném pro účely oční optiky. Tento software splňuje nejvyšší nároky na zabezečení dat.